Thông báo đề tài quá hạn:
- Những vấn đề đặt ra trong lãnh đạo, quản lý về xây dựng xã hội học tập và giáo dục dân tộc: định hướng giải pháp ||| - Biện pháp quản lý hành vi trẻ tự kỷ học hòa nhập trong lớp mẫu giáo ||| - Tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện Chương trình giáo dục mầm non vùng dân tộc thiểu số ||| B2020-VKG-01 - GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HÀNH VI LỆCH CHUẨN CỦA GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY ||| - Giải pháp phát triển Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục ||| - Nghiên cứu các bài học kinh nghiệm từ mô hình trường học mới Việt Nam - VNEN và đề xuất các giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới ||| B2016-VKG-11 - Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá và quy trình đánh giá thi đua khen thưởng các Sở Giáo dục và Đào tạo ||| B2017-VKG-08 - NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH CỬ TUYỂN GIAI ĐOẠN 2006 - 2016 VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CỬ TUYỂN TRONG GIAI ĐOẠN TỚI ||| B2015-37-39NV - Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục học sinh cá biệt |||

Đăng nhập